TUBE

ASTERA AX1 (8 tube Kit)

6' QUASAR CROSSFADE

AX1-CHRCSE-Web.jpg
qx-lamp_3e0fda28-70ce-4d0c-856c-109236af

PRICE

DAY: 

WEEK: 

PRICE

DAY: 

WEEK: 

LiteGear LiteMat+ Plus 2L

PRICE

DAY: 

WEEK: 

litegear-litemat-plus-2l-hybrid-led-ligh

ASTERA WIRELESS KIT 

INCLUDES:

Asterabox

Tablet

Case

astera-asterabox-crmx-wireless-dmx-trans

PRICE

DAY: 

WEEK: 

LED

KINOFLO4FT4BANK.jpg

PRICE

DAY: 

WEEK: 

PRICE

DAY: 

WEEK: 

TEL: 707.390.0145                                                           

857 S SAN PEDRO ST SUITE 312 LOS ANGELES, CA 90014

  • White Vimeo Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon